Innhold

Forebygge mer for å reparere mindre

Eidsvoll kommune gjennomfører årlig brukerundersøkelsene: Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet) og Ungdata (NOVA og KoRus-Øst). I tillegg vektlegges Folkehelseprofilen (Folkehelseinstituttet) i kartleggingen av barn og unges livssituasjon. Resultatene av undersøkelsene brukes i kommunens planarbeid for å møte aktuelle behov og forebygge uønsket utvikling.

Nøkkeltallene viser at barn og unge har flere og sammensatte utfordringer. I folkehelseprofilen nevnes spesielt viktigheten av å følge opp barn fra utsatte familier. Håndboka «I forkant» beskriver kommunens strukturerte og systematiserte tverrfaglige samarbeid. Et slikt effektivt forebyggende arbeid på universelt-, gruppe- og individnivå gir stor gevinst, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

For å møte et økende behov for tjenester og tiltak må kommunens ressurser utnyttes mest mulig effektivt og fleksibelt. Brukerne må sikres helhet og sammenheng i tjenestetilbudet, og tiltakene ytes fra laveste effektive nivå.

Håndbokens intensjon er å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom felles holdning, kunnskap og handling. Fokus er tidlig identifisering og rask iverksetting av tiltak. Håndboken gir en god oversikt over det psykososiale og det psykiske helsearbeidet for barn og unge i Eidsvoll.

Sentrale begreper 

--Trykk på hvert begrep for å lese mer om hva vi legger i det--

Oppvekstreform

Barnevernsreformen blir betegnet som en oppvekstreform fordi den gir føringer for hvordan oppvekstsektoren og kommunene som helhet skal fornye og utvikle det forebyggende og tverrfaglige arbeidet. Betegnelsen «Oppvekstreform» understreker målene bak reformen. Forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer involverer alle som arbeider med barn i kommunen.

Ny barnevernreform som trådte i kraft fra 2022, tydeliggjør at kommunen som helhet, og ikke bare barnevernstjenesten, har ansvar for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Ansvaret for barns oppvekstvilkår ligger hos kommunestyret. Forebygging og samarbeid på tvers er sentralt i reformen. Det er bedre for barn, unge og deres familier at hjelp og bistand kommer tidlig og kan gis ut fra et helhetsperspektiv i kommunen. 

Les mer om kommunens plikt til samarbeid.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsform som innebærer at flere yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av faggrensene og tilstreber en helhetlig tilnærming for å nå et felles mål. Resultatet forventes å bli bedre enn om hver og en løste sin del av oppgaven for seg.

I tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge ses den enkeltes utfordringer i sammenheng, og i fellesskap legges det til rette for et helhetlig opplegg.

Et utgangspunkt for godt tverrfaglig samarbeid er at de ulike tjenestene i kommunen kontakter andre aktuelle tjenester for drøfting, før eventuelle råd om mulighet for å søke gis til bruker. 

De ulike tjenestenes aktivitet reguleres av ulike lovverk, og det er dermed behov for drøftinger slik at man i fellesskap finner ut av hvilke tjenester som skal involveres. Innbyggere kan spørre om dette hos den tjenesten de måtte være i kontakt med.

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid er systematisk arbeid som utføres med mål om å fremme fysisk og psykisk helse, og utjevne sosiale forskjeller.

Forebyggende arbeid er hjemlet i virksomhetenes lovgrunnlag.

Tidlig innsats

Tidlig innsats innebærer både tidlig og riktig innsats, og å tidlig ta tak ved bekymring. Tidlig innsats står dermed i motsetning til "å vente å se", og det handler ikke om alder.

Følge med og å følge opp

Alle som arbeider med barn og unge har en plikt til å følge med og følge opp i samarbeid med hjemmet.

I Eidsvoll har vi følgende møtedefinisjoner, som avholdes etter en vurdering av de totale forholdene med og rundt barnet/ungdommen.

Foresattesamtale

Rutinemessige samtaler i den enkelte avdeling.

Samarbeidsmøte
 1. Møtetypen som skal brukes der det er utfordringer rundt et barn. Samarbeidsmøter kan gjennomføres uavhengig av om barnet har en IP, eller koordinator.
 2. Den avdeling som er mest i kontakt med barnet innkaller de som arbeider direkte rundt barnet, samt foreldre. Det bør vurderes om barnet skal være med.
 3. De som innkaller, skriver referat.
 4. Hjelpeinstanser utenfra kan innkalles for å gi råd til gruppa for veien videre, uten at de samme instanser trenger å være inne i samarbeidet fast.
 5. Møtehyppighet er ikke fastsatt annet enn at det er møter nok for å løse problemet.

Hvis disse møtene ikke sørger for at barnet får den bistanden den trenger, må IP-møte og/eller instansmøte vurderes.

IP-møte/møte der barnet har vedtak om en koordinator
 1. Hensikten er å sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenestene der deltakere er fastere forpliktet enn om de ulike instansene kun kontaktes ved behov (samarbeidsmøter).  
 2. De som deltar, er de som har mest kontakt med barnet. Det anbefales ikke at gruppen er for stor, men heller består av en kjerne av de som arbeider nærmest barnet, og andre etater innkalles ved behov. Foreldrene deltar alltid.
 3. Det er koordinator som innkaller og som skriver referat.
 4. Hovedfokus i møtet er dagens status og fremtidige tiltak.
 5. Møter gjennomføres minimum 1 gang i året.
Instansmøte

Se også forebyggende team - lenger ned på siden

 1. Møtetypen som skal brukes der det er behov for å drøfte hvilke avdelinger som skal være inne videre, hvem skal ha ansvar, økonomiske drøftinger rundt kostnadsfordeling, samt i tilfeller der en avdeling trenger å vite hva andre avdelinger kan tilby. Dette for å forhindre at man lover noe på vegne av andre avdelinger.
 2. Foreldre/barn skal ikke delta i disse møtene. Foreldre skal skjermes for diskusjoner mellom avdelinger om hvem som skal bidra i saken.
 3. Foreldre/barn skal samtykke til slike møter, enten muntlig (må journalføres) eller skriftlig. I særlige tilfeller, hvor det er nødvendig å skåne barnet/foreldrene for å ikke forverre sin psykiske helse, kan det vurderes at det ikke kreves samtykke. Dette må da skriftlig begrunnes.
 4. Drøftingene og konklusjonene må dokumenteres.
 5. Foreldre skal motta informasjon om konklusjonene, men skal ikke ha informasjon om drøftingene underveis i møtet. 

 

Oppvekstplan for Eidsvoll kommune

Den 31.1.2023 vedtok kommunestyret i Eidsvoll en oppvekstplan som en delplan til Kommuneplanen. Et ønske om å styrke det tverrfaglige og forebyggende arbeidet for barn og unge er tydelig. 

Du kan bli kjent med innholdet i oppvekstplanen ved å følge denne lenken.

Kommunale tjenestetilbud

Her finner du en oversikt over de kommunale tjenestetilbudene som er involvert i tverrfaglig samarbeid for barn, unge og deres familier.

Du kan lese mer om de ulike tjenestetilbudene i det følgende, og du vil finne lenke til mer informasjon og kontaktinformasjon under hver enkelt tjeneste.

--Trykk på overskriften for å finne mer informasjon om tjenesten--

Barnehage

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Målsetning

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Les mer om barnehagene i Eidsvoll

Barnekoordinator

Barnekoordinatoren skal sørge for koordinering av det samlede tjenestetilbudet som familien og barnet mottar, innebærer blant annet at barnekoordinatoren må sørge for nødvendig samarbeid innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og samarbeid med andre velferdstjenester, der hvor dette er nødvendig for å tilby et koordinert tjenestetilbud for familien og barnet. Å sørge for et koordinert tjenestetilbud vil blant annet innebære at barnekoordinatoren påser at aktuelle tjenesteytere samarbeider. 

Grunnskole

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring.

Målgruppe

Grunnskolen er for elever fra 1.- til 10. trinn.

Målsetning

Eidsvoll kommune har en framtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv.

Les mer om grunnskolene i Eidsvoll

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. 

Ler mer om SFO i Eidsvoll

Kultur og fritid

Musikk – og kulturskoletilbudet er hjemlet i opplæringsloven:

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytting til skoleverket og kulturlivet elles.»

Tilbud

 • Musikk
 • Kunst
 • Kurs i teater, film, animasjon, musikkteknologi o.a.
 • Dans

Eidsvoll Kulturskole gir tilbud til alle barn i alder 5-20 år. Voksne kan få plass hvis det er ledig. Eidsvoll kulturskole følger grunnskolens skolerute. Det er faste konserter og kunstutstillinger som elevene kan delta på enten som utøvere eller publikum. Dette er en del av den faste undervisningen. Kulturskolen har sin hovedundervisning på Badet, i tillegg til noe desentralisert rundt på skolene. Kulturskolen har et sterkt samarbeid med alle skolekorpsene i kommunen.

Kommunen har, gjennom Ung Fritid, gratis fritidsklubber for barn og unge i Eidsvoll kommune. Det driftes både junior- og ungdomsklubb i Sundet og på Råholt. Her er det forskjellig utstyr tilgjengelig, blant annet innen gaming og spill. Det organiseres mange aktiviteter, deriblant konserter. Tilbudene er gratis, rusfri og et trygt sted å være sammen med andre. 

Les mer om tilbudene i kulturskolen og Ung Fritid i Eidsvoll

SLT/ruskonsulent

SLT-koordintaor og ruskonsulent er en delt stilling som innehas av samme person.
Ta kontakt med kommunen og spør etter SLT-koordinator.

Les mer om ulike arbeidsoppgaver som ligger til en slik stilling her.

Utekontakttjenesten

Utekontaktenes arbeidsoppgavene består i oppsøkende sosialt arbeid blant unge i alderen 10-23 år.

De skal blant annet bidra med støtte og veiledning til ungdom, og motivere ungdommen til å søke hjelp ved behov. Utekontaktene er en del av kommunens tverrfaglige samarbeid og vil jobbe tett opp mot skoler, helsetjeneste, fritidsarenaer og ellers der hvor ungdom ferdes, både lokalt i egen kommune og i nabokommunene.

Utekontaktene jobber turnus fordelt på dag, kveld og helg.

Les mer om utekontaktene i Eidsvoll

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever 0 til 20 år i grunnskolen og i den videregående skolen. 

Les mer om skolehelsetjenesten i Eidsvoll.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven med forskrift. Helsestasjonstjenesten gir helsetjenester i tråd med helsedirektoratets faglige retningslinje.

Det er ulike tjenester inn under helsestasjonstjenesten. Svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0 - 5 år, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, barnekoordinator og fengselshelsetjenesten.

Les mer om de ulike tilbudene innen helsestajsonstjenesten i Eidsvoll

Fastleger

Alle innbyggere har rettighet til å ha en fastlege. Det gjelder også barn. Fastlegen har det medisinskfaglige ansvaret for sine pasienter; utredning, diagnostisering og behandling. Videre ansvar for å henvise til spesialisthelsetjenesten, og skrive legeerklæringer der det kreves.

Les mer om fastlege

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehageloven § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste.

Målsetning

"Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov" (Barnehageloven § 33).

"Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta" (Opplæringslova § 5-6).

Les mer om PP-tjenesten i Eidsvoll

Barnevernstjenesten

Formålet med barnevernet er at alle barn mellom skal motta omsorg som ikke utgjør en risiko for deres helse og utvikling. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester, og kan sette i verk tiltak, etter en konkret vurdering av hva som er til det beste for barnet. Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de fyller 18 år. I enkelte tilfeller videreføres også hjelp til ungdommer etter fylte 18 år. Ettervernet kan gis frem til 25 år. Det skal alltid være en vurdering av hva som er til det beste for barnet.

Les mer om barnevernstjenesten i Eidsvoll

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Les mer om tjenesten i Eidsvoll

Avlastning

Et avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Les mer om avlastning i Eidsvoll

Støttekontakt

Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og til et aktivt og meningsfullt samvær med andre gjennom deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og ved inkludering i frivillige lag og organisasjoner.

Det søkes om støttekontakt på kommunens søknadsskjema «Søknad om helse – og omsorgstjenester» som ligger på hjemmesiden til Eidsvoll kommune. Søknaden behandles i Vurderingsteam i virksomheten Helse og bistand. Vedtak fattes ut fra individuell vurdering der det tas utgangpunkt i søkers ønsker og behov, og ut fra hva som faktisk er mulig å få til. Det anbefales ikke at nær familie eller venner brukes som støttekontakter. Det er kun unntaksvis at støttekontakt innvilges til barn under 10 år.

Les mer om støttekontakt i Eidsvoll

Psykososial oppfølging etter akutte og dramatiske hendelser

Les mer om psykososialt kriseteam i Eidsvoll

Psykisk helsetilbud til ungdom over 18 år

Les mer om psykisk helsehjelp i Eidsvoll

Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge (0-18 år) har sine lokaler i Sundgata 13, 2080 Eidsvoll.

Tjenesten tar i mot barn og foresatte til undersøkelser og oppfølging i egne lokaler, og jobber ambulerende i skoler, barnehager og hjem. Kartlegging, undersøkelse og vurdering av barn gjøres individuelt og/eller i gruppe. Man bruker observasjon og ulike testverktøy og man vurderer samtidig samspill mellom barn og omgivelser.

Les mer om fysio- og ergoterapitjenester i Eidsvoll

NAV

Unge under 30 år er en prioritert målgruppe og NAV Eidsvoll har eget ungdomsteam som gir god kartlegging av den enkeltes ressurser og utfordring. Dette innebærer at unge som har behov for bistand fra NAV for å komme i jobb eller fullføre videregående opplæring skal få en grundig og rask avklaring av sin situasjon, og bli fulgt opp videre av en ungdomsveileder. NAV samarbeider med skolesektoren for å forebygge frafall og hjelpe elever med å gjennomføre videregående opplæring. NAV Eidsvoll har veiledere i videregående skole på Jessheim og Eidsvoll.

Les mer om NAV

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Les mer om hjemmesykepleie i Eidsvoll.

Forebyggende, tverrfaglige team og arenaer

Det er flere arenaer og team i kommunal regi, der ulike tjenester samarbeider for tverrfaglig oppfølging av barn, unge og deres familier. I det følgende finner du informasjon om disse.

--Trykk på overskriftene under for mer informasjon--

Ressursteam for barnehagene

Ressursteam barnehage er et faglig sammensatt team bestående av rådgivere fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehagefaglig rådgiver i barnehageadministrasjonen i Eidsvoll kommune.

Målsetning:

 • Sikre tidlig innsats og tilpassede tiltak slik at alle barn får et barnehagetilbud tilpasset sine forutsetninger og behov.
 • Styrke det allmennpedagogiske tilbudet gjennom veiledning, både i individ- og systemsaker.

Målgruppe:

 • Pedagogiske ledere i barnehager som har behov for råd og veiledning i arbeid med barn med særskilte behov og/eller systemsaker.

Organisering, dokumentasjon og gjennomføring:
A) Individsaker

 • Ved bekymring for et barn inviteres foresatte til bekymringssamtale. I forkant av samtalen gjennomføres pedagogisk analyse. Referat fra samtalen skrives i egen mal/handlingsplan. Se vedlagte flytskjema.
  NB.: Gjelder bekymringen hvorvidt barnet har et trygt og godt barnehagemiljø følges egen prosedyre.
 • Den pedagogiske analysen skal skriftliggjøres og benyttes som grunnlag for barnehagens forslag til handlingsplan med tiltak i møte med foresatte. Kommunens mal for handlingsplan benyttes.
 •  Handlingsplanen skal spesifisere hvilke tiltak barnehagen skal gjennomføre, eventuelt hvilke tiltak foresatte skal gjennomføre, begrunnelse for valg av tiltak/metodikk, og dato for evalueringsmøte. Det skal også fremkomme hvem i barnehagen som er ansvarlig for å følge opp tiltakene.
 • Etter samtalen gjennomføres tiltakene i handlingsplanen som avtalt med foresatte.
 • Etter gjennomføring av tiltakene skal tiltakene evalueres og eventuelt revideres i nytt møte med foresatte.  Evalueringen oppsummeres og ved behov for råd og veiledning før nye tiltak iverksettes kontaktes ressursteam.
 • Før Ressursteam barnehage kontaktes må barnehagen sørge for samtykke fra foresatte.  Saken kan drøftes med eller uten navn. Uansett skal alt som tas opp i teamet være drøftet med foresatte i forkant.
 • Saker til drøfting i Ressursteam meldes på meldeskjema og sendes til barnehagefaglig rådgiver i barnehageadministrasjonen. Nødvendig dokumentasjon vedlegges: pedagogisk analyse, aktuelle observasjons-skjemaer (for eksempel TRAS, Alle med, Observasjonsskjema for 2-, 4-, 5-åringen, interessekartlegging osv.) og kopi av referat etter bekymringssamtaler/handlingsplaner.
 • Barnehagen sørger for at skjema for melding til Ressursteam med vedlegg arkiveres i barnets mappe.
 • Barnehagen skal gjennom hele prosessen ivareta barnets og foreldrenes rett til medvirkning. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med foresatte.

B) Systemsaker

 • Ved ønske om drøfting, råd og/eller veiledning knyttet til grupper av barn og/eller spørsmål knyttet til organisering, metoder, tiltak eller annet, gjennomføres pedagogisk analyse.
 • Saker til drøfting i Ressursteam meldes på meldeskjema og sendes til barnehagefaglig rådgiver i barnehageadministrasjonen. Nødvendig dokumentasjon vedlegges: pedagogisk analyse, evt. tiltaksplan og evaluering av denne, evt. aktuelle observasjons-skjemaer (eks. «garnnøste», sosiometrisk undersøkelse, sosiogram, korte observasjonssekvenser av ulike situasjoner og aktiviteter, registrering av bruk av fysisk miljø)

Praktisk info

 • Ressursteam barnehage avholdes hver 6. uke fordelt på de tre distriktene barnehagene er inndelt i (Vilberg, Bønsmoen og Råholtbråtan). Møtene finner sted i Rådhuset eller i Råholtbråtan barnehage.
 • Barnehagene tildeles tidspunkt for drøfting 1 uke før Ressursteam. Det settes av 45 minutter til hver sak.
 • Styrer/assisterende styrer bør som hovedregel delta på møtene.
 • Ved drøfting i Ressursteam er det barnehagen som er ansvarlig for å skrive referat med anbefalte tiltak samt å informere foresatte om disse. Hvis individsak legger barnehagen referatet i barnets mappe. 
 • PPT skriver ikke referat fra møter i Ressursteam. Ved en eventuell henvisning til PPT skal barnehagen vedlegge pedagogisk rapport samt kopi av vedleggene til meldeskjema til Ressursteam. 
Tidlig-innsats-team for skolene (TIT)

Alle skoler skal ha et Tidlig Innsats Team – TIT. I dette teamet sitter: representant fra skolens ledelse, koordinator for tilrettelegging og PP-rådgiver. I tillegg deltar etter behov; kontaktlærer, fagarbeider/assistent, andre ansatte. Rådgiver på ungdomsskole deltar i TIT ved aktuelle elevsaker fra våren eleven går i 9.trinn. TIT skal benytte pedagogisk analyse. Skolen er ansvarlig for å forholde seg til Forvaltningslovens regler for samtykke og involvering av foresatte, og elevmedvirkning i henhold til Barnekonvensjonen, gjennom hele prosedyren.

Last ned proseydre fra TQM - for ansatte.

Læringsmiljøteamet

Eidsvoll kommune har et læringsmiljøteam bestående av miljøteraputene fra seks av våre ti skoler, samt to pedagogiske veiledere fra PPT og skole. Teamet koordineres av rådgiver i skoleadministrasjonen, og henvendelser til læringsmiljøteamet rettes dit.

Læringsmiljøteamet skal bistå skolen i arbeid med å fremme, forebygge og gjenopprette trygge læringsmiljø for klasser og trinn og kan være en drøftingspartner så vel som å tilby ulik form for støtte og veiledning.

Uro i magen

Uro i Magen er et tverrfaglig, rådgivende organ, for ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen. Faste møtedeltakere er:

 • Avdelingsleder PP-tjenesten
 • Barneverntjenesten ved teamkoordinator
 • Psykiatrisk sykepleier ved Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten
 • Psykolog i Familiens hus
 • BUP

Møter gjennomføres siste tirsdag i måneden i Rådhuset. Unntatt juni, juli og desember. Det settes av 45 minutter til hver sak, og sakene settes opp fortløpende etter hvert som de meldes inn. Saker drøftes med navn etter samtykke. Anonym drøfting kan skje etter vurdering med nærmeste leder. Den som bringer saken inn skriver notater og fører det inn i barnets journal/mappe, når det er drøftet etter samtykke.

Saker meldes anonymt per e-post til Virksomhetsleder i Familiens hus, som lager møteplan.

Av hensyn til personvern er det ikke eget arkiv for individsaker i Uro i magen.

Tverrfaglig støtteteam (TFT)

Tverrfaglig støtteteam skal sikre tverrfaglig vurdering, tidlig innsats og rask tverrfaglig oppfølging til familier (med barn under 18 år).

Formålet er å sikre en rask helhetlig vurdering av familiens samlede behov og forhindre merarbeid ved saksbehandling i flere ulike instanser.

Tverrfaglig støtteteam er et tverrfaglig utøvende team. Teamet har myndighet til å ta beslutninger i enkeltsaker knyttet til kortvarig oppfølging 3-5 ganger. Behov utøver dette skal tildeles som ordinær tjeneste.

Henvendelse til teamet

Saker til drøfting kan meldes fra alle avdelinger i følgende virksomheter:

 • Nav
 • Familiens hus
 • Helse og bistand

Den som melder inn saken har ansvar for å innhente samtykke fra foresatte. Hvis saker meldes inn fra barneverntjenesten må det være gjort en vurdering med barnevernleder om dette er riktig tiltak videre.

Ressursteam for risikoutsatte gravide

Ressursteamet skal vurdere og ivareta henvendelser opp mot Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3: Tilbakeholdelse av gravide rusmisbrukere.

Ressursteam for risikoutsatte gravide er et tverrfaglig støtteteam som skal sikre at risikogravide fanges opp så tidlig som mulig, og gis adekvat bistand.  Ressursteamet er også et tverrfaglig kompetanseteam, der ansatte drar nytte av hverandres kompetanse i arbeidet med den gravide.

Ressursteam er tverrfaglig sammensatt av tjenesteytere fra Familiens hus, Helse og bistand og NAV.

Brukerrettet samarbeidsforum - barn og unge - mellom spesialhelsetjenesten og kommunen

Målsetning

 • Drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i konkrete kompliserte pasient- og brukersaker hvor det ikke er funnet forsvarlige løsninger i andre team eller tjenester.

Mandat

 • Instansmøte: Gi råd og veiledning til ansatte som jobber med barn og ungdom

Målgruppe

 • Ansatte som jobber med barn og unge

Gjennomføring

 • Drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i konkrete kompliserte pasient- og brukersaker hvor det ikke er funnet forsvarlige løsninger i andre team eller tjenester.
 • De ansvarlige for sakene i de respektive tjenestene dokumenterer i egne journalsystem, og gir tilbakemelding til pasient og eventuelt foresatte.
 • I alle saker skal det være innhentet samtykke fra foresatte, eventuelt ungdommen selv.
 • Det er møter ca 6 ganger pr år

Faste møtedeltakere

 • Psykolog i Familiens hus (koordinerer møtene)
 • Teamleder ved BUP
 • Representant fra BUP
 • Virksomhetsleder i Familiens hus
 • Avdelingsleder for Barneverntjenesten
 • Avdelingsleder for PPT
 • Avdelingsleder for Helsestasjon
 • Kommuneoverlegen
 • Helse – og bistand ved Vurderingsteamet; saksbehandler for barn med diagnoser

I tillegg innkalles aktuelle som

 • Barnets fastlege
 • Rektor/ barnehagestyrer, og den ansatte ved skolen som har best kjennskap til barnet.   
 • Andre aktuelle

Alle instanser, skoler og barnehager kan melde individsaker til BRUS, etter at problemstillingen er drøftet i ett eller flere av disse teamene/ instansene:

 • Fastlege
 • IP-møte/ Samarbeidsmøte
 • Skolemøte/ IOP-møte
 • Andre tverrfaglige møter, se kap 6.0

Saker til BSF meldes muntlig til koordinator for BSF: Psykolog ved Familiens hus Helsestasjonen.  Av hensyn til personvern er det ikke eget arkiv for individsaker i BSF.

For ansatte

"I forkant" handler om at vi som ansatte i tjenester knyttet til arbeid med barn, unge og deres familier skal vite om hverandre og gjennom nærmeste leder ta kontakt med andre tjenester for samarbeid der det er hensiktsmessig.

Kommunen er lovpålagt å jobbe tverrfaglig både på systemisk nivå og i enkeltsaker, og Eidsvoll kommune har som mål at riktig innsats skal settes inn tidlig. 

For ansatte i kommunale og private tjenester knyttet til arbeid med barn, unge og deres familier finnes derfor en oversikt over aktuelle prosedyrer, skjemaer og maler i det følgende. Du må ha tilgang til TQM (kommunens internkontrollsystem), for å kunne laste ned prosedyrer og maler. 

Samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid

For at ulike tjenester skal kunne utveksle informasjon om barn, unge og deres familier, må det foreligge et informert samtykke. Dette for å ivareta taushetsplikten som ansatte i disse tjenestene er underlagt.

Prosedyrer og metode

Det er utarbeidet prosedyrer (rutinebeskrivelser) til støtte for virksomhetene og ansatte. Disse ligger i kommunens internkontrollsystem (TQM) og beskriver hvordan ulike oppgaver skal løses.

--I trekkspillmenyen nedenfor finnes lenker til aktuelle prosedyrer som ligger i TQM--

Lenker til prosedyrer for ansatte - krever innlogging

 


Publisert: 16.03.2023 16:23:26
Sist endret: 15.09.2023 11:22