Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Personvernombud

Ida Marie Vangen, e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no

Personvernombudets rolle

 

Innhold

Personvernerklæring for Eidsvoll kommune

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Kommunen behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver og gi gode tjenester, samt for å kunne behandle henvendelser vi får. Reglene for behandlingen av personopplysninger finner du i personopplysningsloven og personvernforordningen.

Behandling av personopplysninger kan for eksempel være at vi samler inn personopplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.
Du vil få informasjon dersom kommunen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver eller oppfylle en avtale med deg.

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig i kommunen. Det vil si at kommunedirektør har ansvaret for hvordan kommunen behandler personopplysninger. Kommunens ansatte utfører i det daglige den behandlingsansvarliges plikter. Kommunen har også utnevnt et personvernombud som skal påse at kommunens behandling av personopplysninger skjer i tråd med loven.

Når har vi lov til å behandle personopplysninger om deg?

For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger trenger vi et rettslig grunnlag, det vil si en lovlig grunn. De ulike rettslige grunnlagene står i personvernforordningen artikkel 6.

Den vanligste årsaken til at kommunen behandler opplysninger om sine innbyggere er i forbindelse med utøvelse av lovpålagte tjenester som blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, samt tilskuddsordninger og byggesaker. I disse tilfellene følger behandlingens lovlighet av at kommunen er pålagt gjennom lov å tilby slike tjenester, og behandlingen av opplysningene er en forutsetning for å kunne gjøre dette.

Ett annet eksempel på et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått mellom deg og kommunen.

Dersom det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag, må kommunen ha samtykke fra deg for å kunne behandle personopplysninger. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte kommunen, og du trenger ikke begrunne hvorfor du trekker samtykket tilbake.

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Når du kontakter kommunen, innhenter vi de opplysningene som er nødvendig for å besvare henvendelsen din. Det vil si at vi kun behandler personopplysninger som det er saklig og nødvendig å bruke i den konkrete sammenhengen.

Mange av personopplysningene får vi direkte fra deg, for eksempel når vi ber deg fylle ut et søknadsskjema. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester innhentes opplysningene også fra andre myndigheter for å kunne gi deg tjenesten. Dette kan for eksempel være ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV, spesialisthelsetjenesten eller utlendingsmyndighetene.

Du har rett til å vite hvor vi henter personopplysningene fra. Den enkelte virksomhet skal opplyse deg om dette, for eksempel når du søker kommunen om en tjeneste.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kommunen behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg, for eksempel fødsels- og personnummer, d-nummer, kjønn eller statsborgerskap.
 • Opplysninger om familieforhold, for eksempel navn på ektefelle, barn, foreldre eller sivilstatus.
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner og oppfølgingsplan.
 • Økonomiske opplysninger.
 • Opplysninger knyttet til de tjenestene du benytter i kommunen, for eksempel barnehage, skole, byggesak og renovasjon.

Det vil variere fra sak til sak hvilke personopplysninger vi behandler, dette avhenger av hva formålet med behandlingen er.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

For eksempel vil kommunen utlevere opplysninger hvis vi har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller hvis det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste. Vi utleverer aldri flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

For eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, ivaretar vi dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med de eksterne virksomhetene. En databehandleravtale er en avtale mellom kommunen og en ekstern virksomhet, hvor den eksterne virksomheten forplikter seg til å behandle personopplysningene i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli slettet når vi ikke lenger har behov for dem. Noen ganger er vi derimot forpliktet til å ta vare på opplysningene, for eksempel dersom de skal lagres etter arkivloven.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysninger

Det er du som eier personopplysningene dine, og kommunen behandler disse bare når vi har lovlig grunn. Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen, samt mulighet til å klage.

Dersom du ønsker å rette en henvendelse til oss vedrørende behandling av personopplysningene dine, skal kommunen besvare henvendelsen, senest innen 30 dager.

Rett til innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg. Dette gjelder både i elektroniske og manuelle registre. I tillegg til å få innsyn i selve opplysningene, kan du også kreve at vi opplyser om:

 • Formålet med at vi behandler personopplysningene
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
 • Hvem vi eventuelt deler opplysningene med utenfor kommunen, for eksempel Skatteetaten eller NAV
 • Opplysningene blir overført til et land utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner
 • Hvor lenge opplysningene blir lagret
 • Hvor vi har fått opplysningene fra
 • Vi bruker opplysningene til automatiserte avgjørelser eller «profilering», og hvordan dette eventuelt gjøres
Rett til å få korrigert feilaktige personopplysninger

Dersom du mener at kommunen har registrert personopplysninger om deg som ikke stemmer, kan du kreve at vi retter dette. I noen tilfeller vil vi kreve dokumentasjon på dette.

Hvis kommunen selv oppdager at vi har feilregistrert opplysninger om deg, skal vi på eget initiativ rette dette.

Rett til å få slettet personopplysninger

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen sletter personopplysninger vi behandler om deg. Det gjelder hvis:

 • Formålet med at vi innhentet opplysningene er oppfylt, og vi ikke er pålagt å lagre dem.
 • Dersom vi behandler opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, du trekker samtykket tilbake, og vi ikke har noen annen lovlig grunn til å beholde dem.
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig.
 • Vi er lovpålagt å slette opplysningene.
 • Du protesterer mot automatisert behandling og vi ikke har pålagte, tungtveiende grunner for å fortsette behandlingen, og disse går foran dine rettigheter. Det samme gjelder dersom vi må beholde opplysningene for å avklare om kommunen har et rettskrav mot deg.
Rett til å kreve begrensning av behandlingen

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen begrenser personopplysningene vi behandler om deg. Å begrense behandlingen betyr at kommunen ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem uten å bruke dem videre. Dette gjelder hvis:

 • Kommunen behandler opplysningene dine ulovlig.
 • Du mener at opplysningene om deg ikke er riktige, kan du kreve at kommunen begrenser behandlingen mens vi kontrollerer dette. I noen tilfeller må vi likevel fortsette å behandle opplysningene mens vi kontrollerer dem, for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på.
 • Kommunen ikke lenger har et rettslig grunnlag for å beholde opplysningene, og du mener at du kan ha et rettskrav mot kommunen. Et rettskrav kan for eksempel være at du vurderer å kreve erstatning eller vil klage kommunen inn for en tilsynsmyndighet.
Rett til å klage på behandlingen av personopplysninger

Dersom du mener at kommunen behandler personopplysningene dine ulovlig, bør du først ta kontakt med kommunens personvernombud for informasjon og bistand.

Skulle du oppleve at informasjonen og bistanden du får fra personvernombudet ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere at kommunen ikke bryter personopplysningsloven og personvernforordningen, samt at dine rettigheter blir ivaretatt. Personvernombudet er faglig uavhengig, og kommunen kan ikke instruere hvordan hun/han skal utføre jobben sin.

- for barnehagene

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om barn, foresatte og ansatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver og for å gi gode tjenester.

Behandling av personopplysninger

Behandlinger av personopplysninger skjer i forbindelse med:

 • Behandling av søknad om opptak (barnehageloven §12)
 • Kontantstøtteregistrering (barnehageloven §8)
 • Behandling av søknad om betalingsmoderasjon og gratis kjernetid (barnehageloven § 15)
 • Behandling av krav om refusjon for søskenmoderasjon (barnehageloven § 15)
 • Vedtak om tilrettelegging og/eller spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven § 19a og 19g)
 • Behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskrav (barnehageloven § 17a)
Hva er det rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysningene?

Sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger er:

 • Europeisk personvernforordning (GDPR) som regulerer kommunens behandling av personopplysninger
 • Lov om barnehager med forskrifter som inneholder regler for rettigheter, plikter og saksbehandlingsregler
 • Arkivloven som blant annet inneholder regler for hvordan dokumenter lagres og for avlevering til arkivinstitusjon

Behandlingene av personopplysninger skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a – samtykke, og bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet.

Kategorier av registrerte

Behandling av personopplysninger omhandler i hovedsak:

 • Foresatte som har søkt om barnehageplass, moderasjon og eller særskilte tjenester til eget barn
 • Barn som trenger særskilte tjenester og/eller medisiner
 • Ansatte som søker stilling og/eller barnehageeier som søker dispensasjon fra utdanningskrav
Typer av personopplysninger

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, mobilnummer
 • Opplysninger som er nødvendig for identifisering som fødsels- og personnummer
 • Opplysninger som er nødvendig for behandling av søknader som familieforhold, navn på ektefelle, barn og sivilstatus, utdanning/CV
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner, sakkyndige uttalelse og oppfølgingsplaner
 • Økonomiske opplysninger
Hvor henter vi personopplysningene fra?

Mange av personopplysningene får vi direkte fra deg eksempelvis gjennom utfylling av søknadsskjema. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester innhentes også opplysninger fra andre myndigheter som grunnlag for behandling av søknad/melding om behov. Dette kan for eksempel være ligningsopplysninger eller opplysninger fra NAV, folkeregisteret, spesialisthelsetjenesten, eller utlendingsmyndigheten

Hvor lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret hos Digitale Gardermoen IS (DGI) som er felles IKT leverandør for kommunene i Gardermoregionen eller hos leverandøren av vårt opptaksprogram IST.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. Dersom vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene, for eksempel etter arkivloven, vil de bli tatt vare på også etter at formålet med behandlingen er oppfylt.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for elever og foresatte

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om elever og foresatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver i skolen og for å gi gode tjenester

Behandling av personopplysninger

Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem.

Hvis Eidsvoll kommune skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du må gi ditt samtykke. Det kan for eksempel gjelde bruk av bilder.

Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på enkelte områder.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon
Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i skolesystemene. 

Skolefaglig system – Vigilo

 • Elev:
  • Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefon, morsmålsopplysninger, kjønn, nasjonalitet, skoletilhørighet, klasse, underveisvurdering, karakterer, orden/oppførsel, fravær, vitnemål, SFO-tilhørighet, kommunikasjon skole/hjem.
  • Foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, evt. informasjon om faktura- og betalingsmoderasjon (SFO), hoved-foresatt, søknader og enkeltvedtak.

Office 365 med Teams for Education

 • Elev: Navn, klasse, skole. Underveisvurdering, filer du lager som tekst, bilde, lyd og video. Din kommunikasjon med lærer og andre elever i Teams.

Feidetjenester

 • Elev: Eidsvoll kommune benytter Feide, nasjonal løsning for trygg innlogging i utdanning og forskning for pålogging til disse tjenestene. Eksempelvis benyttes Feide for å gi elevene tilgang til digitale ordbøker, pedagogisk programvare, digitale læremidler og eksamensløsninger for 10. trinn.

Plagiatkontroll integrert med Teams

 • Elev: Navn, skole, epostadresse, tekstdokument.

Overføring til eksterne

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne. Det kan for eksempel være til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med eksamen og nasjonale prøver. 

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger skolen har om deg. Hvis du ser at persondata om deg er feil, kan du be skolen rette på det. Du har også rett til å kreve at skolen sletter dine personopplysninger når skolen ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon eller du kan klage til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området

- for Barneverntjenesten

Eidsvoll kommune ved barneverntjenesten behandler personopplysninger for å kunne utføre lovpålagte arbeidsoppgaver etter lov om barnevern og lov om offentlig forvaltning.

Behandling av personopplysninger

Barnverntjenesten oppbevarer personopplysninger gjennom saksbehandling etter barnevernloven.
Det innhentes opplysninger fra Folkeregisteret (navn, personnummer, adresse, pårørende/foresette kontaktinformasjon). Disse opplysningene blir hentet inn når barneverntjenesten har fått en melding om bekymring for et barn.

I undersøkelsessaker er hovedhensikten å innhente, bearbeide og vurdere informasjon om barnet,
forholdene i hjemmet og nærmiljø. På bakgrunn av denne informasjonen vil barneverntjenesten fatte en avgjørelse om barnet har behov for barneverntiltak eller ikke.
Jfr. barnevernloven § 4-3 annet ledd skal en undersøkelse gjøres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Opplysninger fra fagsystemet kan også bli nyttet til offentlig statistikk både kommunalt og nasjonalt.

Lover og forskrifter

Hva er det rettslige grunnlaget?

Barneverntjenesten innhenter opplysninger fra samarbeidsparter som f. eks.: jordmor,
helsestasjon, barnehage, skole, lege/sykehus, tannlege, BUP, PPT, voksenpsykiatri og politiet.
Opplysninger skal som utgangspunkt innhentes med samtykke fra foreldre jfr. barnevernloven § 6-4 første ledd.
Barneverntjenesten kan også hente inn opplysninger fra samarbeidsparter gjennom pålegg jfr. barnevernloven § 6-4 annet og tredje ledd. Dette gjelder i tilfeller der det er mistanke om
alvorlig omsorgssvikt, at barnet blir mishandlet hjemme eller når et barn har vist vedvarende og
alvorlige atferdsvansker.
Opplysningene kan også bli gitt til andre instanser i kommunen der dette er nødvendig for barnets beste.

Behandlingene av personopplysningene skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a – samtykke og bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og artikkel 9 nr. nr. 1 h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Kategorier av registrerte

 • Klient; Barn, Ungdom
 • Foreldre
 • Foresatte
 • Andre familiemedlemmer
 • Oppdragstakere; Støttepersoner, fosterhjem, tilsynspersoner ol 

Typer av personopplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Mobilnummer
 • Fødeland
 • Statsborgerskap
 • Ansattnummer
 • Vurderinger
 • Karakterer
Hvor henter vi opplysningene fra?
 • Den registrerte selv
 • Folkeregisteret
Hvor lagrer vi opplysningene?

Opplysningene som blir innhentet blir lagret i tjenestens sitt fagsystem, Familia Visma på server hos Digitale Gardermoen IS (DGI).

Tilgangene til fagsystemet blir personlig utgitt til den enkelte ansatte i barneverntjenesten. Alle ansatte har skrevet under taushetserklæring. Tilgangen er styrt av tjenestens behov og tilgangen er via sikker sone.

Hvor lenge lagrer vi dem?

Etter bestemmelsene i arkivloven

Hvem utleverer vi personopplysningene til?
 • Privat part som har innsynsrett etter lov om barneverntjeneste
 • Samarbeidspartnere som har rett til innsyn i forhold til samarbeid knyttet til klient (NAV, Bufetat, politiet)
 • Barneverntjenesten deler ikke personopplysninger på epost eller tekstmeldinger, men kan ikke hindre personer utenfor å sende slik informasjon inn til barneverntjenesten. Barnevernet oppmuntrer til å ikke sende personopplysninger og sensitiv informasjon på epost eller i tekstmeldinger.
Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger PP-tjenesten har om deg. Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil, kan du be PP-tjenesten rette på disse. Du har også rett til å kreve at PP-tjenesten sletter dine personopplysninger når PP-tjenesten ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke, vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og PP-tjenesten med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for PP-tjenesten

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om elever og foresatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver som del av PPT-tjenesten.

1.1 Behandling av personopplysninger

Formålene med PP-tjenestens behandling av personopplysninger er å vurdere behov for spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, utrede og vurdere behov for tiltak ved spesifikke vansker, vurdere utsatt eller fremskutt skolestart, utarbeide sakkyndigvurdering der hvor opplæringsloven eller barnehageloven krever det, henvise videre til Statped, samt videre oppfølging av barn henvist til PPT ved behov.

Kommunen har en lovpålagt oppgave til å levere PPT-tjenester, og behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger innen PPT-tjenesten er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som følger av opplæringsloven og barnehageloven.

Hvis PP-tjenesten skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du kan gi ditt samtykke til behandlingen.

1.2 Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven og barnehageloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og barnehagen.
 • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.
1.3 Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i fagsystemet HK Oppvekst:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, personnummer, skole/barnehage, trinn.
 • Opplysninger om det pedagogiske behovet. 
 • Morsmål for kartlegging av behov for tolk, og for forståelse av utgangspunkt for læring hos barnet. 
 • Eventuelle arvelige årsaker som kan påvirke eller forklare det pedagogiske behovet hos barnet. 
 • Helseopplysninger, i den grad de kan påvirke eller forklare det pedagogiske behovet eller tiltakene. 
 • Seksuelle forhold eller legning, i den grad det er relevant som forklaring eller årsak til det pedagogiske behovet. 
 • Straffedommer og lovovertredelser vedrørende barnet selv eller foresatt, i den grad det er relevant som forklaring eller årsak til det pedagogiske behovet. 
1.4 Overføring til eksterne

PP-tjenesten deler personopplysninger med skole/barnehage for å få gjennomført nødvendige pedagogiske tiltak. 

1.5 Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger PP-tjenesten har om deg. Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil, kan du be PP-tjenesten rette på disse. Du har også rett til å kreve at PP-tjenesten sletter dine personopplysninger når PP-tjenesten ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke, vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

1.6 Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og PP-tjenesten med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

1.7 Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for helsestasjonstjenester

Helsestasjon, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om brukere av disse tjenestene og deres pårørende for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver.

1.1 Behandling av personopplysninger

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjenester) og helsestasjonstjenester.

Formålene med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom sin behandling av personopplysninger er å fremme barn og unges psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

1.2 Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger.

 • Pasient og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse og omsorgstjenesten.
 • Helsepersonelloven inneholder regler som pålegger den som yter helsehjelp til å nedtegne personopplysninger.
 • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer kommunenes behandling av personopplysninger.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Behandlingene av personopplysningene skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet og artikkel 9 nr. nr. 1 h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

1.3 Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger i fagsystemet HsPro.

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, personnummer, morsmål, vaksinasjonsstatus, fastlege, skole, barnehage.
 • Helseopplysning jf. Pasientjournalforskriften § 4. Krav til journalens innhold.
1.4 Hvor henter vi personopplysninger fra?

Fra den registrerte selv, fra andre offentlige myndigheter, eller offentlige register; folkeregistre.

1.5 Overføring til eksterne

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom deler personopplysninger med aktuelle samarbeidspartnere etter samtykke fra den det gjelder/foresatte.

Unntak: Opplysningsplikt til barnevernet jf. Helsepersonelloven § 33.

1.6 Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom har om deg jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1.

Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil kan du be om at det blir rettet.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss etter bestemmelser i arkivloven.

1.7 Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og våre tjenester å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

1.8 Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for Helse og Bistand

Eidsvoll kommune ved Helse og bistand behandler personopplysninger for å kunne utføre lovpålagte oppgaver i henhold til helse og omsorgstjenesteloven kap 3, helsepersonelloven og journalforskriften

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi må behandle personopplysninger for å utføre lovpålagte oppgaver i henhold til helse og omsorgstjenesteloven kap 3, helsepersonelloven og journalforskriften. Det skjer ved behandling av søknader og dokumentasjonsplikt ved lovpålagte oppgaver som:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Praktisk bistand, kartlegging, oppfølging, behandling, habilitering, rehabilitering og ettervern
 • Saksbehandling og vedtak om tjenester
 • Kartlegging av behov for ulike kommunale helse- og sosialtjenester
 • Omsorgslønn
 • Utsendelse av informasjon ved deltagelse ved virksomhetens aktiviteter og dagtilbud
Hva er det rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysningene?

Behandlingene av personopplysningene skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og artikkel 9 nr. nr. 1 h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

Noen sentrale lover og forskrifter som regulerer behandlingen av personopplysningene:

 • Helse og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Pasient og brukerrettighetsloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om IPLOS-registeret
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Kategorier av registrerte

Søkere og mottagere av tjenester som ytes innenfor virksomheten Helse og bistand.

Typer av personopplysninger

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Mobilnummer
 • Tjenestemottakernummer
 • Sensitive personlige helseopplysninger
Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysninger som blir behandlet samles inn direkte fra den registrerte selv, for eksempel gjennom søknadsskjemaer. Personopplysninger blir også hentet fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre som for eksempel Folkeregisteret.

Hvor lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret hos Gardermoregionen kommunenes felles IKT leverandør Digitale Gardermoen IS (DGI). I noen tilfeller blir personopplysninger lagret hos leverandøren av IKT-systemet, eller hos leverandørens underleverandører på lagringstjenester.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. Dersom vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene, for eksempel etter helsepersonelloven og pasientjournalloven og arkivloven, vil de bli tatt vare på også etter at formålet med behandlingen er oppfylt.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

Personopplysningene vil kunne bli utlevert etter samtykke fra tjenestemottaker etter en gjennomgang av hvem som det kan være aktuelt å dele opplysningene med.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og PP-tjenesten med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for Fellestjenesten

Ved Fellestjenesten i Sentraladministrasjonen, behandler vi personopplysninger for å kunne levere lovpålagte tjenester, og for å oppfylle avtaler med de registrerte.

Behandling av personopplysninger

Behandlinger av personopplysninger skjer i forbindelse med:

 • borgerlig vigsel
 • velkomstbrev til nyinnflyttede til Eidsvoll kommune
 • bostøtte
 • parkeringskort
 • ledsagerbevis
 • saker knyttet til valg av politiske styrer, råd og nemnder
 • besøkssystem
 • utleie av kommunens lokaler
 • generell saksbehandling i vårt sak-/arkivsystem
 • valggjennomføringer
Hva er det rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysningene?

Behandlingene av personopplysninger skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav b – nødvendig for å oppfylle en avtale, bokstav c – nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt, bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet og bokstav f - berettiget interesse.

Kategorier av registrerte

Behandlingen av personopplysninger omhandler i hovedsak innbyggere som har søkt om kommunale tjenester eller inngår en avtale med kommunen, til folkevalgte og velgere/stemmeberettigede i forbindelse med valg av politiske styrer, råd og nemnder og valggjennomføring, samt informasjon til nyinnflyttede. 

Typer av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger omhandler:

 • Navn, adresse, fødselsnummer, mobilnummer (prøvingsattest)
 • Inntektsopplysninger, opplysninger om husstandsmedlemmer
 • Legeattest
 • Partitilhørighet
 • Saksopplysninger
Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysninger som blir behandlet samles inn direkte fra den registrerte selv, for eksempel gjennom søknadsskjemaer. Personopplysninger blir også hentet fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre som for eksempel fra Skatteetaten og NAV, og fra folkeregisteret.

Hvor lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret hos Gardermoregionen kommunenes felles IKT leverandør Digitale Gardermoen IS (DGI). Personopplysninger blir i en del tilfeller også lagret hos leverandørene av IKT-systemene, eller disses underleverandør på lagringstjenester.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. Dersom vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene, for eksempel etter arkivloven, vil de bli tatt vare på også etter at formålet med behandlingen er oppfylt.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

For å kunne oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene vil de i noen tilfeller bli utlevert til Skatteetaten, Husbanken, Statens Vegvesen, Politiet, Domstoladministrasjonen, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), Viken Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

- for kommunedirektørens administrasjon

Ved rådmannens administrasjon behandler personopplysninger for å kunne levere lovpålagte tjenester.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Behandling av personopplysninger skjer i forbindelse med:

 • Behandle søknader om startlån
 • Behandle søknader om serverings-, skjenke- og/eller salgsbevillinger
 • Avholde kunnskapsprøver i alkoholloven og serveringsloven
 • Daglig drift i rådmannens administrasjon
 • Kunne foreta smittesporing
Hva er det rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysningene?

Behandlingene av personopplysninger skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav c - rettslig forpliktelse, bokstav e - utøve offentlig myndighet, artikkel nr. 9 bokstav h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

Behandlingene har hjemmel i alkoholloven, serveringsloven, husbankloven, smittevernloven og covid-19 forskriften.

Kategorier av registrerte

Behandlingen av personopplysninger omhandler disse kategoriene av registrerte:

 • Lånesøkere
 • Søkere til fastlegestillinger
 • Deltagere ved kommunale arrangement
 • Ansatte i serveringsvirksomheter, dagligvarebutikker og andre kandidater til kunnskapsprøver
Typer av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger omhandler disse typene personopplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Mobilnummer
 • CV-er
 • Økonomiske forhold (registrert gjeld, bo-utgifter, ansettelsesforhold)
 • Enkelte helseopplysninger
Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysningene blir hentet fra den registrerte selv, fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre som for eksempel folkeregisteret.

Hvor lagrer vi personopplysningene?
 • Personopplysningene blir lagret hos:
 • Startlånsinformasjon ligger i Husbankens eget system; startskudd.
 • Informasjon om kandidater til kunnskapsprøver ligger i prøvesystemet hos serveringsproven.no.
 • Hos Gardermoregionen kommunenes felles IKT leverandør Digitale Gardermoen IS (DGI).
Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. Dersom vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene, for eksempel etter arkivloven, vil de bli tatt vare på også etter at formålet med behandlingen er oppfylt.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

I forbindelse med behandlingen vil personopplysninger bli utlevert til Husbanken.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området

Informasjonskapsler?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller f.eks. nettbrettet ditt. Informasjonskapslene lagres bare lokalt, og gir ikke Eidsvoll kommune tilgang til opplysninger om deg og din bruk ut over det som står beskrevet på denne siden.

Analyseverktøy

Vi bruker Siteimprove Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet. Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan siden og tjenestene blir brukt, og kan løpende foreta forbedringer, slik at de blir enklere og bedre å bruke.

Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene osv. Siteimprove samler inn din IP-adresse, men denne slettes før data lagres, og besøksdata knyttes dermed ikke direkte til deg som bruker. Du vil alltid være anonym for oss.

Informasjonskapselen Nmstat samler statistikk om bruk av nettstedet. Slettes etter to år. Siteimproveses samler statistikk om brukerreisen mellom sidene. Slettes når du lukker nettleseren.

Kommunekart

ARRAffinity Lastbalansering i Microsoft Azure. Lagrer hvilken server bruker ble sendt til og sørger for at bruker blir sendt til samme server for hver spørring. Informasjonskapselen fjernes når du lukker nettleseren.

Kommunekart bruker Google Analytics og Woopra for å samle informasjon om bruk av karttjenesten. Google Analytics sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak, og IP-adressen din blir anonymisert. Informasjonskapselen _ga samler informasjon om besøk til analyseformål, og slettes etter 2 år. Informasjonskapselen _gat gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes, og slettes etter 10 minutter. wooTracker brukes av Woopra Analytics for å tjenestens ytelse. Slettes etter to år.

MinSide

ASP.NET_SessionId brukes for at du skal kunne navigere på siden som en innlogget bruker. Slettes når du lukker nettleseren.

Navigasjon på siden

ASP.NET_SessionId brukes for at publiseringsløsningen skal fungere. Slettes når du lukker nettleseren.

Kommune-Kari

Vi benytter oss av Prokom Sem og Stenersens tjenester for å levere Kommune-Kari. Her brukes Amazon Web Services som vert for systemet. Informasjonskapselen AWSALB lar AWS levere tjenesten sin sømløst ved å balansere trafikken, og informasjonskapselen registrerer hvilke servere som tjener deg. Slettes etter syv dager. Kari-guid brukes for å skille samtaler fra hverandre. Slettes etter 17 minutter.

Videoavspilling

Vi bruker blant annet Youtube som videoavspillertjeneste. Her bruker vi informasjonskapsler for å lage avspillingspreferansene dine. YSC lager en unik ID som lagrer hvilke videoer som har blitt sett av brukeren. Slettes når du lukker nettleseren. GPS registrerer en unik ID på mobilenheter for å aktivere sporing basert på geografisk GPS-plassering. Brukes til annonsering. Slettes etter 30 minutter. VISITOR_INFO1_LIVE Måler din datakapasitet for å tilpasse kvalitet. Slettes etter 6 måneder. PREF registrerer en unik ID som brukes av Google for å lagre informasjon om hvordan YouTube-videoer brukes på tvers av nettsteder. Slettes etter 8 måneder. vuid brukes av vimeo for å kunne spille av deres videoer. Slettes etter to år.

Kommune-TV

Kommunen direktesender fra kommunestyremøter. Når du bruker avspilleren samler den inn trafikkdata som blant annet viser hvilket møte du ser på, og hvor lenge du ser på direktesendingen. uniqueToken holder kontroll på ulike sesjoner. Slettes etter 47 dager. _ga og _gid dette er informasjonskapsler brukt av Google Analytics som brukes for sporing og rapportering på trafikk. _ga slettes etter 1 år, _gid slettes etter 30 dager.

G_ENABLED_IDPS Vi hadde tidligere pålogging på brukersiden med en Google konto, og deres informasjonskapsler er ikke bekreftet slettet fra våre sider. Hvis personlig tilpasning av annonser er slått på, bruker Google informasjonen din for å tilpasse annonser. Hvis personlig tilpasning av annonser er slått av, kommer ikke Google til å samle inn eller bruke informasjonen din for å opprette en annonseprofil eller tilpasse annonsene vi viser deg. 

fbm_ og fbsr Vi hadde tidligere pålogging på brukersiden med en Facebook konto, og deres informasjonskapsler er ikke bekreftet slettet fra våre sider. Facebook bruker data som annonsører og deres partnere deler om aktivitetene dine utenfor Facebook-selskapenes produkter, deriblant nettsteder og apper. Du kan selv velge om disse dataene skal brukes til å vise deg annonser, i Facebook-annonseinnstillingene dine. 

Bruk av eidsvoll.kommune.no uten informasjonskapsler

Du kan bruke eidsvoll.kommune.no uten informasjonskapsler om du ønsker det, men dersom du logger på Min Side må du tillate bruk av økt-informasjonskapsler. I innstillingene i nettleseren din kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin.

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler/cookies.

Følg stegene for din nettleser.

Hvis du bruker Chrome
 • Gå til Chrome.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Innstillinger.
 • Klikk på «Vis avanserte innstillinger» helt nederst.
 • Under Personvern, gå til Innstillinger for innhold.
 • Du vil få opp et nytt vindu. Gå til Informasjonskapsler for å tillate eller blokkere alle nettsider fra å lagre informasjonskapsler på din maskin. Velg Administrer unntak hvis du selv ønsker å spesifisere hvilke nettsider som innstillingen skal gjelde for.
Hvis du bruker Internet Explorer
 • Gå til Internet Explorer.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Alternativer for Internett.
 • Gå til fanen Personvern og velg Avansert.
 • Du vil få opp et nytt vindu med valg om hvordan informasjonskapsler håndteres.
Hvis du bruker bruker Safari
 • Gå til Safari-appen.
 • Klikk på Safari → Valg i menyen øverst til venstre:
 • Gå til Personvern og du vil kunne administrere informasjonskapsler
Hvis du bruker bruker Firefox
 • Gå til Firefox.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Innstillinger.
 • Gå til Personvern i menyen til venstre.
 • Under Historikk, velg «Firefox skal: Bruke egne innstillinger for historikk».
 • Du vil her kunne tillate eller blokkere bruken av informasjonskapsler.
Hvis du bruker bruker Opera
 • Gå til Opera.
 • Klikk på øverst til høyre i Opera og velg Innstillinger
 • Gå til Personvern & sikkerhet fra sidemenyen til venstre.
 • Gå til infokapsler for å administrere.
YouTube og Google

YouTube og Google samler også selv inn data når du for eksempel benytter deg av karttjeneste eller spiller av video.

For å justere på dine preferanser i Google eller YouTube gå til din egen Google/YouTube-konto.


Publisert: 19.12.2016 09:48:47
Sist endret: 19.01.2021 12:55